+31 (0) 20 642 2820
Reserveren Offerte

Sollicitatieformulier

Functie
Beschikbaarheid
Personalia

Je gegevens worden nog steeds verstuurd, mogelijk door de grootte van je CV. Sluit het venster niet af.

Data Privacy Statement

Bouwens& (met haar dochterondernemingen, hierna beschreven als “bouwens&”) is een hospitality organisatie. Dit statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop bouwens& de gegevens verwerkt die sollicitanten verstrekken bij de werving en selectie door bouwens&. De door de sollicitant verstrekte gegevens worden door bouwens& verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bouwens& gebruikt deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Doeleinden

Door de sollicitant aan bouwens& verstuurde persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt om een effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar vacatures bij bouwens&, en verwerken deze gegevens alleen voor werving- en selectiedoeleinden. Deze doeleinden zijn:

Gegevens van sollicitanten

We verzamelen en verwerken alleen gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden. Dit betreft minimaal de contactgegevens van de sollicitant, curriculum vitae, foto en motivatie. Voor zover de sollicitant andere gegevens verstrekt dan door ons gevraagd, verwerken we deze gegevens uitsluitend ten behoeve van bovenstaande doeleinden.

Ontvangers van gegevens van sollicitanten

De gegevens van sollicitanten worden alleen verstrekt aan degenen die noodzakelijkerwijs bij de werving en selectie zijn betrokken. De gegevens van sollicitanten met een open sollicitatie kunnen worden doorgegeven aan dochterondernemingen van bouwens& om contact met de sollicitant op te nemen om een wervingsprocedure op gang te brengen. We verstrekken geen gegevens van sollicitanten aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Bewaren gegevens van sollicitanten

We verwijderen de gegevens van de sollicitant uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens gedurende een periode van één jaar, na de beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Tijdens deze periode kunnen we de gegevens van de sollicitant gebruiken voor het geval er bij één van onze dochterondernemingen een geschikte vacature ontstaat. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze gegevens volledig uit ons systeem verwijderd. De gegevens van een sollicitant worden op eerste verzoek direct uit ons systeem verwijderd.

Beveiliging van de sollicitatiegegevens

We hebben adequate beveiligingsmaatregelen om toegang door niet bevoegden, vernietiging, verlies en eventueel misbruik van de gegevens van sollicitanten door niet bevoegde personen te voorkomen. We waarborgen ook dat derde partijen die in opdracht van bouwens& gegevens van sollicitanten verwerken adequate beveiligingsmaatregelen treffen.

Rechten van sollicitanten

Sollicitanten kunnen zich per e-mail tot de afdeling HR van bouwens& wenden via hr@bouwensen.nl met het verzoek om inzage met betrekking tot de van de sollicitant verwerkte persoonsgegevens. Voorts kan de sollicitant ons verzoeken om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de werving en selectie onvolledig of niet terzake dienend zijn.

In drie stappen naar een
betere, eigen vorm van
facilitaire dienstverlening

whitepaper Download whitepaper

Mis niet langer onze blogs.

Meld u nu aan voor bouwens& updates